Algemene voorwaarden 2017

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten van Logototaal.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Er kunnen wijzigingen in de prijzen ontstaan door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het desbetreffende land.
De opdrachten worden automatisch bevestigd wanneer de klant een bestelling plaats via onze website. Indien een bestelling niet via onze website word geplaatst, zal een opdracht bevestigd zijn na goedkeuring van de klant via telefoon of e-mail.

Wijzigingen

Indien er tijdens het werk blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal Logototaal tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Oplevering

Logototaal behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. Alle door Logototaal opgeleverde bestanden zijn inclusief bronbestanden. Oplevering van bestanden zal alleen geschieden indien de betalingsverplichting door de klant is nagekomen. Het niet willen ontvangen van de bestanden geeft geen recht tot niet betalen van de factuur. Eenmaal een bestelling is gedaan word deze dan ook gefactureerd.

We doen ons best de levertijden, die op onze website staan vermeld, na te komen. Het kan zijn dat dit, door omstandigheden van onze kant of als de klant geen tijdige reactie geeft, niet altijd lukt. Wij kunnen hier geen rechte aan ontlenen.

Copyright en aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het materiaal ( foto’s teksten ed.) die strijden tegen de copyright wetgeving. Logototaal is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die hieruit zouden voortvloeien. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud) op de website of ontwerp. Logototaal kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Logototaal is niet aansprakelijk voor verkeerd, onvolledig en/of te laat aangeleverd materiaal door de klant, of door de klant ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben. Mocht een ontwerp goedgekeurd zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst. Logototaal is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst, gevolgschade.

Geheimhouding en gebruik

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk.
Het is de klant niet toegestaan de grafische ontwerpen en/of websites te gebruiken, als er niet wordt voldaan aan de (betalings)verplichtingen die zijn afgesproken. Of als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

De klant heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Alle rechten worden na betaling van de factuur overgedragen aan de klant. Logototaal behoudt wel het recht en vrijheid om opgeleverde zaken te gebruiken voor eigen promotie. Er mogen geen ontwerpen zonder uitdrukkelijke toestemming van Logototaal worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden.  Alle rechten voorbehouden.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen termijn vermeld op de factuur. Na het verstrijken van deze termijn is de klant de wettelijke rente verschuldigd. Alle door Logototaal gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

Geen reactie

Als er een ontwerp is besteld en Logototaal  heeft langer dan 7 dagen geen bericht van de klant ontvangen, zal het project worden afgesloten en is de klant verplicht het gehele factuurbedrag te voldoen.

Drukwerk

Soms kan het voorkomen dat wij een ontwerp leveren inclusief drukwerk. Wij hebben hiervoor een extern bureau en drukken zelf niks af. Hierbij is Logototaal op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De verantwoordelijkheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt, kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk. Het kan voorkomen dat er (kleine) kleurafwijkingen zijn ten opzichte van het ontwerp, of met eerder geleverd drukwerk.

Opzegging grafisch ontwerp

De klant kan, nadat de eerste ontwerpen zijn getoond, kosteloos annuleren. Nadat de eerste ontwerpen zijn ontvangen en deze door ons eventueel zijn aangepast, kan er niet meer geannuleerd worden. In geval van tussentijdse opzegging heeft Logototaal recht op het ontvangen van het gehele factuurbedrag.

Disclaimer

De informatie op onze website is met zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat er fouten of onjuistheden aanwezig zijn op onze site. We kunnen hier niet verantwoordelijk voor zijn. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Wij hanteren vaste prijzen op onze website. We kunnen niet garanderen of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle prijzen zijn derhalve indicatief en kunnen ten alle tijden wijzigen.